Contact

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
Email: reservations@yourdomain.com
Phone: +88 (0) 101 0000 000

side-area-cards

Follow us

Cenník

  /  Cenník
Osoby 6 rokov a viac 2.70 eur
Deti do 6 rokov 1.40 eur
Auto/motorka 3.00 eur
Skúter za autom 1.50 eur
Príves 3.00 eur
Stan 3.00 eur
Karavan 3.50 eur
Kemper – mobilný dom 6.50 eur
Pes 1.50 eur

OBCHODNÉ PODMIENKY

Vzťah medzi Klientom a firmou Šírava Park, s.r.o. (ďalej len „klient a prenajímateľ“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.

Zmluvný vzťah:

Zmluvný vzťah medzi Prenajímateľom a Klientom vzniká podpísaním nájomnej zmluvy obidvomi stranami (v dvoch vyhotoveniach) a po obdržaní zálohy vo výške 50% ceny.

Stornovacie poplatky:

Ak Klient zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

do 30 dní pred začiatkom výletu 0% zálohy
do 14 dní pred začiatkom výletu 30% zálohy
do 7 dní pred začiatkom výletu 50% zálohy
menej ako 7 dní pred začiatkom výletu 100% zálohy
Zmeny a zrušenie objednávky zo strany prenajímateľa:
Prenajímateľ má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice) alebo iných nepredvídaných skutočností spôsobených zásahom vyššej moci (epidémie, pandémie, vojny, vojnové stavy, výnimočné stavy, prírodné katastrofy a pod.). V tom prípade bude nájomcovi vrátená záloha v plnej výške.

Ďalej si prenajímateľ vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že nájomca alebo osoby ním zastúpené javia známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných návykových látok. V takomto prípade nebude nájomcovi vrátená záloha.

Prevádzkové obdobie:

01. 06. 2021 – 20. 09. 2021

Podmienky pri ubytovaní sa:

Klient je povinný ubytovať sa na recepcii pri vstupe do areálu v čase od 12:00 do 22:00

Podmienky pri odubytovaní sa:

Klient je povinný odubytovať sa na recepcii pri vstupe do areálu v čase od 8:00 do 11:00.

V deň odchodu je potrebné opustiť areál do 11.00 hod.

Predĺženie rezervácie:

Ak chcete svoj pobyt predĺžiť, je potrebné nahlásiť to na hlavnej recepcii (pri vstupe) najneskôr do 10:00 hod.

V prípade nepredĺženia pobytu do 10.00 hod. a neuvoľnenia parcely do 11.00 hod., bude Vám účtovaná pokuta za neoprávnený pobyt vo výške 50 EUR a následne ste povinní areál opustiť.

Spôsob úhrady rezervačného poplatku:

Úhradu zálohy nájmu môže Klient realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet:

Názov účtu: Šírava Park, s.r.o.

Číslo účtu : SK77 0900 0000 0051 6693 6805

Ceny sú stanovené platným cenníkom. Doplatok ceny uhradí Klient vždy v hotovosti pri ubytovaní sa (ak nie je dohodnuté inak).

Ostatné ustanovenia:

V prípade, že Klient podáva záväznú objednávku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že prevezme všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy i za osoby, ktoré zastupuje.

You don't have permission to register
%d